40. Đậu hủ Cuốn Nấm Đông Cô (2pcs) – Bean curd roll w/tofu & black mushroom

$13.95

Bean curd roll w/tofu & black mushroom served with sauce.

40. Đậu hủ Cuốn Nấm Đông Cô (2pcs) – Bean curd roll w/tofu & black mushroom

$13.95

Category:
Cart
  • No products in the cart.