40. Đậu Hủ Cuốn Nấm Đông Cô (2pcs) – Bean Curd Roll w/Tofu & Black Mushroom

$15.95

Bean curd roll w/tofu & black mushroom served with sauce.

40. Đậu Hủ Cuốn Nấm Đông Cô (2pcs) – Bean Curd Roll w/Tofu & Black Mushroom

$15.95

Category:
Cart
  • No products in the cart.